آموزش Cron Jobs


 

Cron Job‬ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وب ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن را ﺑﺼـﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻧﻤاییـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠـﺎم‬ دﻫﻴﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ . ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ Temporary Files‬ ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﺗـﺎ ﻓﻀـﺎي وب‬ ﺷﻤﺎ اﺷﻐﺎل ﻧﺸﻮد. ‪ Cron Job ‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ رﺟـﻮع ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

بعد به صفخه زیر وارد می شوید :

 

 

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

1. Current Email

1. Email : اﻳﻤﻴﻞ آدرس ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ‪ Cron jobs‬ ﻛﻪ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‬ وارد ﻛﻨﻴﺪ.

2. Add New Job :

1. از کادرهای باز شونده زﻳردوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیید.

2. Command : دستوراتی که می خواهید در این دوره زمانی انجام شود را در این کادر بنویسید.

3. بر روی دکمه Add New Cron Job کلیک کنید.

منبع نانو پارس

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

تغییر پسورد cpanel

برای عوض کردن پسورد Cpanel روی Change Password کلیک می کنید مانند شکل زیر :     بعد از...

آموزش Change Style

موزش Change Style   شمادر این گزینه می توانید محیط گرافیکی Canel را عوض کنید.     برای...

ورود به ایمیل

برای ورود به ایمیل دو را ه وجود دارد : 1.از طریق Cpanel 2.از آدرس دامنه شما به اضافه Webmail ،...

مشاهده آمار کل سایت

آموزش Analog Stats برای بدست آوردن آمار کل سایت می توانید بر روی Analog Stats کلیک کنید....

آموزش File Manager

قسمت مدیریت فایل در سیستم مدیریت میزبانی CPanel 11 به شما امکان آگاهی از مشخصات و مدیریت...

Powered by WHMCompleteSolution